zithromax

zithromax open

tylenol pregnancy dose

tylenol and pregnancy mayo clinic redirect

symbicort generic canada

symbicort asthma action plan link

tylenol pregnancy

tylenol and pregnancy

rescue inhaler dosage

otc asthma inhaler rite aid go

 Chân thành cùng đối tác - Phát đạt trong kinh doanh


Danh mục sản phẩm
hỗ trợ trực tuyến

naltrexone buy online

buy naltrexone

viagra weed

viagra weed and alcohol ilcuoreinafrica.org

buy abortion pill

buy cheap abortion pill

citalopram

citalopram redirect

reminyl

reminyl informedu.com.au

naltrexone buy

naltrexone where to buy blogs1.welch.jhmi.edu

types of abortion procedures

buy abortion pill

benadryl pregnancy nausea

benadryl and pregnancy

seroquel 300

seroquel

0903418688
sản phẩm nổi bật
Máy li tâm PLC - 03
Máy li tâm
Model : PLC- 03
Hãng sản xuất : Gemmy
Nước sản xuất : Đài loan
Đặt hàng

zantac

zantac

melatonin

melatonin bibob.info

benadryl

benadryl ingestruckjorgensen.dk

prednisolon tabletta

prednisolon tabletta femchoice.org

cheap abortion clinics in phoenix az

abortion pill for cheap hutoncallsme.azurewebsites.net

naltrexone reviews

naltrexone reviews reddit

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

50 mg naltrexone

link lowdosenaltrexone org link

M¸y lit©m ®Ó bµn

Model:PLC-03

XuÊt xø: Gemmy - §µi Loan

 

§       M¸yli t©m Model PLC ®­ưîc thiÕt kÕ ®Æc biÖt ®Ó xÐt nghiÖm ®Þnh tÝnh, ®Þnh l­ưîng tõèng bÖnh phÈm

§       §©ylµ Model ®­ưîc s¶n xuÊt thiÕt kÕ theo c«ng nghÖ tiªn tiÕn nhÊt, lµ Model b¸nch¹y nhÊt vµ lý t­ưëng sö dông trong c¸c phßng thÝ nghiÖm t¹i bÖnh viÖn, tr¹mx¸, tr­ưêng häc hoÆc c¸c nhµ m¸y c«ng nghiÖp

§       Södông Rotor gãc quay 450

§       HÖthèng c©n b»ng gióp chèng rung tù ®éng

§       ThiÕtbÞ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l­ưîng CE, ®¸p øng yªu cÇu ®iÖn tõ cña EN 60601-1-2 vµ IEC801

§       C¸clç khÝ ë bªn trong khoang m¸y gi÷ cho m¸y li t©m kh«ng bÞ nãng lªn trong qu¸tr×nh sö dông

§       §ÕthiÕt bÞ ch¾c ch¾n vµ 3 ch©n cao su tr¸nh cho thiÕt bÞ kh«ng bÞ tr«i vµ mÊt c©nb»ng

§       Cã®ång hå bÊm giê

§       Cãbé phËn ®iÒu chØnh tèc ®é. Nóm ®iÒu chØnh tõ 0 -4000 (hoÆc 4500) vßng/phót

§       Ng¾tan toµn tù ®éng nÕu n¾p m¸y bËt ra trong qu¸ tr×nh (chän thªm)

 

Th«ng sè kü thuËt:

 

Model

Sè èng

Lo¹i Rotor

Tèc ®é lín nhÊt

RCF lín nhÊt

PLC-01

4X15ml

A-0415

4500

2422xg

PLC-02

6x15ml

A-0615

4500

2422xg

PLC-03

8x15ml

A-0815

4500

2422xg

PLC-04

10x15ml

A-1015

4000

2057

PLC-05

12x15ml

A-1215

4000

2057

12x0.5ml

A-1205

4000

2057

 

KÝchth­ưíc: 270x270x250 mm

Thêigian: §ång hå c¬ khÝ, 60 phót

HiÓnthÞ nguån: §Ìn LED

Rotor:Rotor gãc cè ®Þnh

Tèc®é cè dÞnh: Tïy theo yªu cÇu

Sèlư­îng èng lín nhÊt: 12 èng dung tÝch 10 hoÆc 15 ml

Tèc®é: 1000 – 4000 (hoÆc 4500 vßng/phót)

TiªuchuÈn QMS, chÊt l­ưîng: ISO9001, ISO13485, CE, GMP, FDA

 

Sản phẩm cùng loại
Kính hiển vi ( Nhật )
Máy sinh hoá máu
Máy sinh hoá tự động hoàn toàn
Máy điện giải
Máy xét nghiệm nước tiểu
Máy xét nghiệm nước tiểu
Máy li tâm PLC - 05
Máy li tâm EBA 20
Máy li tâm 80-2
Pipetmal
Pipetmal Genex-Biohit ( Anh - Phần lan )
Tủ ấm 32 lít
Tủ ấm 53 lít
Máy XN nước tiểu 10-11 thông số OP155
Máy XN nước tiểu 10-11 thông số OP 151
Máy đo PH để bàn
Máy đo PH cầm tay
Máy li tâm PLC - 02
Máy li tâm 800
Máy xét nghiệm huyết học
1 2
Thông tin hữu ích
ĐVT: tr.đ/lượng
Loại Mua Bán
SBJ
SJC
Thăm dò ý kiến
Bạn biết đến công ty Hoàng Phương từ những nguồn thông tin nào ?


Bình chọn Kết quả
Lượt truy cập: 1593625
Online: 9

plavix

plavix read here

prednisolon tabletta

prednisolon hutoncallsme.azurewebsites.net

naltrexone naloxone potency

naloxone vs naltrexone

cialis 20mg predaj

cialis generikum azpodcast.azurewebsites.net

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỢNG do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp ngày 04/01/2006
Email: Hoangphuong0494@gmail.com